1. Mục tiêu:
Doanh thu bình quân mỗi năm tăng 25% - 30%
Tập trung đẩy mạnh phát triển cung cấp sản phẩm đồng phục
Nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục giữ gìn niềm tin của khách hàng với Thiên Phước
2. Giá trị Thiên Phước đang xây dựng
Giá trị cốt lõi mà Thiên Phước đang xây dựng luôn theo đuổi là phát triển và gìn giữ khách hàng,
thương hiệu Sự thành công của Thiên Phước sẽ luôn gắn liền với sự thành công của quý khách.